Psihologija u organizacionom kontekstu

Konsalting psihologija se bavi primenom znanja iz psihologije i psihoterapijskih modaliteta  na oblast procene i intervencije na individualnom, grupnom i organizacionom nivou.  Psihološki konsalting namanjen je radnim organizacijama koje žele da poboljšaju svoju radnu uspešnost uspostavljajući funkcionalan i zdrav sistem zaposlenih.

Konsultant može da radi sa radnom grupom ili sa individuom (menadžerom ili nekim od zaposlenih) kako bi ustanovio način na koji posluje postojeći sistem i koje intervencije je potrebno primeniti radi otklanjanja poremećaja u funkcionisanju organizacije i mogućnosti za dalji rast i razvoj.

Nakon uspostavljanja dijagnoze u organizaciji, konsultant radi sa zaposlenima i sa pojedincem na prepoznatim problemima.

Konsultant Vam nudi:

  • Rešavanje konkretnih poremećaja u organizaciji
  • Stvaranje sistemske dijagnoze
  • Planiranje i izvođenje intervencija
  • Primena različitih intervencija u kontekstu otklanjanja problema u organizaciji
  • Primena različitih intervencija u kontekstu razvoja i napredovanja organizacije

Regrutacija i selekcija kadrova

Naši konsultanti za potrebe klijenata sprovode celokupan ili deo procesa regrutacije i selekcije novih zaposlenih.

Proces selekcije obuhvata:

  • analizu pristiglih prijava sa konkursa
  • intervjue i psihološke procene prvog kruga kandidata
  • kreiranje izveštaja i stručnog mišljenja o kandidatima
  • selekciju najboljih kandidata i njihovo predstavljanje klijentu
  • pomoć u konačnom izboru novog zaposlenog

Prilikom selekcije kadrova naši konsultanti koriste različite psihološke metode procene: psihometrijske instrumente (testovi ličnosti i sposobnosti), strukturisan intervju baziran na kompetencama, ankete i testove znanja, grupne diskusije i radionice, specijalno kreirane vežbe i test situacije.

Trening i razvoj kadrova

Ovaj paket usluga podrazumeva definisanje potreba za obukama, sprovođenja konkretnih trening programa i postavku sistema praćenja efekata sprovedenih obuka.

Za sve dodatne informacije obratite nam se na mail:

psihoterapija.ns@gmail.com